Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

DuhocVTC thu thập dữ liệu từ bạn thông qua các tương tác với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Một số dữ liệu này do bạn cung cấp trực tiếp và một số là do chúng tôi thu thập dữ liệu về các hoạt động tương tác, việc sử dụng và trải nghiệm của bạn với các sản phẩm của chúng tôi. Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào ngữ cảnh mà bạn tương tác với DuhocVTC  và các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cả cài đặt về quyền riêng tư cũng như các sản phẩm và tính năng mà bạn sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba.

Nếu bạn đại diện cho một tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp hoặc trường học, sử dụng các Sản phẩm dành cho Doanh nghiệp và Nhà phát triển của DuhocVTC , vui lòng xem mục Sản phẩm dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển của điều khoản về quyền riêng tư này để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Nếu bạn là người dùng cuối của một sản phẩm hoặc tài khoản DuhocVTC  do tổ chức của bạn cung cấp, vui lòng xem phần Sản phẩm do tổ chức của bạn cung cấp và Tài khoản DuhocVTC  để biết thêm thông tin.

Bạn có các lựa chọn đối với công nghệ bạn sử dụng và dữ liệu bạn chia sẻ. Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu một số dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc tính năng thì bạn không thể sử dụng sản phẩm hoặc tính năng đó. Tương tự, trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn nhưng bạn không cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể ký kết hợp đồng; hoặc nếu dữ liệu này liên quan đến một sản phẩm hiện có mà bạn đang sử dụng, chúng tôi có thể phải tạm ngưng hoặc hủy bỏ sản phẩm đó. Lúc đó, chúng tôi sẽ thông báo nếu bạn rơi vào trường hợp này. Trong trường hợp không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu này và bạn chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân, các tính năng như cá nhân hóa sử dụng dữ liệu như vậy sẽ không hoạt động cho bạn.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

DuhocVTC  sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn các trải nghiệm phong phú và có tính tương tác. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cũng như hỗ trợ. Việc này cũng bao gồm chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu.

Cải thiện và phát triển các sản phẩm của chúng tôi.
Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi cũng như đưa ra đề xuất.
Quảng cáo và tiếp thị tới bạn, bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho bạn.
Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để vận hành doanh nghiệp của mình, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện các mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu đã thu thập từ các ngữ cảnh khác nhau (ví dụ: từ việc bạn sử dụng hai sản phẩm DuhocVTC) hoặc đã nhận từ các bên thứ ba để mang lại cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và được cá nhân hóa hơn nữa, để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và phục vụ cho các mục đích hợp pháp khác.

Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi cho các mục đích này bao gồm các phương pháp xử lý tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của chúng tôi thường có liên quan đến và được hỗ trợ bởi phương pháp thủ công. Ví dụ: các phương pháp tự động của chúng tôi bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), đây là một tập hợp các công nghệ giúp máy tính nhận biết, học tập, suy luận và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định để giải quyết các vấn đề tương tự như con người. Để xây dựng, huấn luyện và cải thiện độ chính xác của các phương pháp xử lý tự động của mình (bao gồm AI), chúng tôi tiến hành đánh giá thủ công một số dự đoán và kết luận mà các phương pháp tự động tạo ra so với dữ liệu cơ bản do các dự đoán và suy luận đã tạo ra. Ví dụ: chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá thủ công các đoạn trích ngắn về một mẫu nhỏ của dữ liệu giọng nói mà chúng tôi đã hủy nhận dạng để cải thiện các dịch vụ giọng nói của mình, chẳng hạn như sự nhận dạng và bản dịch.

Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của bạn hoặc để hoàn tất bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu với các chi nhánh và công ty con do Khuyendung.net kiểm soát; với các nhà cung cấp làm việc thay mặt cho chúng tôi; khi luật pháp yêu cầu hoặc đáp ứng quy trình pháp lý; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để duy trì bảo mật cho sản phẩm của chúng tôi; và để bảo vệ các quyền và tài sản của DuhocVTC  cũng như của khách hàng DuhocVTC .